News最新消息

2023/10/04 【招標公告】本中心報廢財產之變賣及估價一批!(第二次招標公告)

財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心
第二次招標公告
(112)玩具研發11210230號
                  主旨:本中心報廢財產之變賣及估價一批。
                  說明:
                     1.開標時間:112年10月26日上午十時於本中心會議室當眾開標。
                     2.保證金:依據本中心財物報廢變賣及估價明細清冊內所載保證金額,
                                         以金融業開發台北市為付款地之本票。

                     3.投標人於開標前日應將相關文件資料,送本中心核對,投標資格合於條件者方可參加投標。
                     4.有關投標注意事項,參考本中心報廢財產之變賣及估價須知。